Očekávaný výstup

 
  • odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji (0)
  • rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru (0)
  • rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj (0)
  • dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci (0)
  • odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru (0)
  • v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči (0)
  • zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu (0)
  • využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát (0)
  • uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování (1)
  • využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů (0)
 
celkem: 1
 
Název materiáluFormátHodnoceníVelikostKomentářeAutorPublikovánoZobrazení
rvp.czuživatelé
seřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně seřadit sestupněseřadit vzestupněseřadit sestupněseřadit vzestupně
Zdobení velikonočního vajíčkaDokument Microsoft Word OpenDocument textový dokument Hodnocení rvp.cz: 2/5Hodnocení uživatelů: 1/554,75 kB Mgr. Z. Strnádková03. 03. 20107611