Interaktivní doplňování: Irregular verbs – past infinitive


  
V každém řádku cvičení se nachází tři anglické tvary slovesa (infinitiv přítomný,
infinitiv minulý a příčestí minulé) a český překlad. Do zobrazených políček zapište
chybějící tvar slovesa. Po vyplnění celého cvičení pokračujte tlačítkem „Zkontrolovat“.
Nezapomeňte, že Vám běží čas!
be --- was, were --- been --- být
become --- --- become --- stát se
begin --- --- begun --- začít
break --- --- broken --- lámat
bring --- --- brought --- přinést
build --- --- built --- stavět
buy --- --- bought --- kupovat
catch --- --- caught --- chytit
choose --- --- chosen --- vybrat si
come --- --- come --- přijít
cost --- --- cost --- stát (kolik)
cut --- --- cut --- řezat, krájet
do --- --- done --- dělat
draw --- --- drawn --- táhnout, kreslit
drive --- --- driven --- hnát, jet, řídit
drink --- --- drunk --- pít
fall --- --- fallen --- padat
feel --- --- felt --- cítit
find --- --- found --- nalézt
fly --- --- flown --- letět
forget --- --- forgotten --- zapomenout
get --- --- gotten --- dostat, obdržet
give --- --- given --- dát
go --- --- gone --- jít, jet
grow --- --- grown --- růst
have --- --- had --- mít, vlastnit
hear --- --- heard --- slyšet
know --- --- know --- znát
leave --- --- left --- opustit
lose --- --- lost --- ztratit
make --- --- made --- dělat
meet --- --- met --- potkat, poznat
put --- --- put --- dát, položit
read --- --- read --- číst
ring --- --- rung --- zvonit
run --- --- run --- běžet
say --- --- said --- říkat, říci
see --- --- seen --- vidět
send --- --- sent --- poslat
sing --- --- sung --- zpívat
sit --- --- sat --- sedět
sleep --- --- slept --- spát
speak --- --- spoken --- mluvit
stand --- --- stood --- stát
swim --- --- swum --- plavat
take --- --- taken --- vzít
tell --- --- told --- povědět
think --- --- thought --- myslet
understand --- --- understood --- rozumět
write --- --- written --- psát



Seznam použité literatury:
WICHER, Hnük von H. English Grammar: Anglická gramatika. 2. vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. 423 s. Podrobná učebnice anglické gramatiky. ISBN 80-205-0557-1.





Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Otmar Němec.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).