Going shopping

Quiz

 

Dostupne z Metodickeho portalu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaneho z ESF a statniho rozpoctu CR. Provozovano Vyzkumnym ustavem pedagogickym v Praze.